Team Yearbook 2017

Ybteam17 2

Redaktioun

Dell Tasmin 1A
Gehring Victoria 1A
Ernzer Anouk 1C2
Peiffer Camille 1C2
Muller Gilles 1D1
Soultanova Melinda 1D2
Debanck Lena 1G
Koch Caroline 1G

Foto

Rodde Juliette 1A
Urban Pebia 1A
Koepp Grace 1D1
Wagner Katharina 1D1
Bausch Christine 1D2
Kabbage Mina 1E

Web

Roilgen Lena 1A
Fritz Martin 1B
Ries Caroline 1C1
Colucci Alessio 1C2
Assa Damien 1D1
Pittomvils Sarah 1D1
Gengler Maxime 1G

 Ënnert der Regie vum

 Gindt  Jean-Louis
 Useldinger  Pascal